Privacyverklaring


Camperpraatjes, gevestigd te Goes, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Camperpraatjes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Gegevens die je actief verstrekt in correspondentie, e-mail en/of telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@camperpraatjes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Camperpraatjes verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Te analyseren hoe bezoekers van onze website gebruikmaken, zodat we de website kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw behoefte

Geautomatiseerde besluitvorming
Camperpraatjes maakt geen gebruik van automatische besluitvorming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Camperpraatjes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam en e-mailadres
Uiterlijk 1 jaar na het beantwoorden/afhandelen van  je e-mail worden je gegevens volledig uit ons systeem verwijderd.

Gegevens over website bezoek,
inclusief internetbrowser en apparaat type.
Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics.
Bewaartermijn: 38 maanden

Reden: voor website-statistieken, om het huidige jaar te vergelijken met de vorige jaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Camperpraatjes deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Camperpraatjes blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Camperpraatjes maakt gebruik van diensten van de volgende verwerkers:

Ikoula: verzorgt de hosting van onze website.

Google Analytics: maakt statistieken over bezoek aan en surfgedrag op onze website.

Google Adsense: plaatst advertenties op onze website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Camperpraatjes gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Camperpraatjes gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Adsense
Naam: DoubleClick DART-cookie
Functie: advertenties weergeven aan gebruikers van deze website op basis van hun bezoek aan de site en/of andere sites op internet.

Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken
Ga naar https://policies.google.com/technologies/partner-sites voor meer informatie.

Social media
We geven de optie om artikelen te delen op Facebook, Pinterest, Twitter en Google + via speciale linken. Om die linken goed te laten werken worden cookies gebruikt.

Afmelden voor cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Als je geen third-party cookies wilt, dan kun je je daarvoor afmelden via de zogenoemde opt-out regeling op Your online choices.

Je rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Camperpraatjes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@camperpraatjes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Camperpraatjes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Camperpraatjes neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@camperpraatjes.nl

Contactgegevens
contact@camperpraatjes.nl
06- 15643407